Skip to main content

Algemene voorwaarden

Dating-voor-Gehandicapten.nl is een handelsnaam van Joomla Website Designer

Schrijverskwartier 45
1967 JH Heemskerk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 34373741
BTW: NL002123258B42
IBAN: NL21KNAB0257104429
BIC: KNABNL2H

Door gebruik te maken van Dating-voor-Gehandicapten.nl verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Dating-voor-Gehandicapten.nl: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald lidmaatschap aangaat met Dating-voor-Gehandicapten.nl.
  • Deelnemers: de andere consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Dating-voor-Gehandicapten.nl.
  • Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
  • Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Dating-voor-Gehandicapten.nl en een consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van lidmaatschapsgeld.
  • Privacy voorwaarden: de voorwaarden van Dating-voor-Gehandicapten.nl met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1. Dienstverlening

1.1 De dienstverlening van Dating-voor-Gehandicapten.nl bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van deelnemers die op grond van door de Dating-voor-Gehandicapten.nl vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen.

1.2 Dating-voor-Gehandicapten.nl geeft geen garantie op succes of op een relatie.

1.3 Dating-voor-Gehandicapten.nl is transparant over de dienstverlening die we aanbieden. Onze tarieven staan op de abonnementenpagina vermeld, er vindt nooit automatische verlenging van het lidmaatschap plaats.

1.4 Dating-voor-Gehandicapten.nl wil graag dat deelnemers zoveel mogelijk kans hebben om een leuke date of match te vinden, daarom verwachten wij van onze leden dat zij bij inschrijving enkele velden verplicht invullen. 

1.5 Op Dating-voor-Gehandicapten.nl geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.

1.6 Dating-voor-Gehandicapten.nl kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen. Dating-voor-Gehandicapten.nl controleert alle profielen maar er kan altijd iets aan onze aandacht ontsnappen.

1.7 Dating-voor-Gehandicapten.nl is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

2. Beschikbaarheid dienstverlening

2.1 Dating-voor-Gehandicapten.nl spant zich in om de dienstverlening aan consumenten zonder storingen te laten verlopen. Dating-voor-Gehandicapten.nl kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

2.2 Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal Dating-voor-Gehandicapten.nl dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

3. Gedrag van consumenten

3.1 Het is de consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers of naar Dating-voor-Gehandicapten.nl;
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
- teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 

3.2 Het is de consument bovendien niet toegestaan om:
- onwaarheden in het profiel te vermelden;
- meerdere profielen per persoon in te vullen;
- commerciële informatie te verspreiden;
- schade of hinder aan andere deelnemers of Dating-voor-Gehandicapten.nl toe te brengen;
- racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer;
- inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk. 
- zijn/haar IP adres af te schermen

3.3 Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan Dating-voor-Gehandicapten.nl het Lidmaatschap van de consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Dating-voor-Gehandicapten.nl stelt de consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Dating-voor-Gehandicapten.nl restitueert geen lidmaatschapsgeld in geval van misbruik door de consument. 

3.4 De consument accepteert dat Dating-voor-Gehandicapten.nl als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

4. Klachten over Deelnemers; misleiding

4.1 Als Dating-voor-Gehandicapten.nl een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoeken wij deze klacht en nemen wij zonodig gepaste maatregelen. Dating-voor-Gehandicapten.nl spant zich in om profielen van consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

4.2 Dating-voor-Gehandicapten.nl spant zich in om consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door deelnemers op Dating-voor-Gehandicapten.nl. Op onze website wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

5. Bescherming persoonsgegevens

5.1 Op het gebruik van de website zijn de privacy voorwaarden van Dating-voor-Gehandicapten.nl van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de consument worden verwerkt. Dating-voor-Gehandicapten.nl houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookiewetgeving.

5.2 Als er bij Dating-voor-Gehandicapten.nl een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Dating-voor-Gehandicapten.nl gerechtigd om kennis te nemen van de via de website tussen deelnemers uitgewisselde gegevens. 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van Dating-voor-Gehandicapten.nl is op eigen risico. Dating-voor-Gehandicapten.nl is tegenover consumenten niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de website. 

6.2 De consument is tegenover Dating-voor-Gehandicapten.nl aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de consument kan worden toegerekend.

7. Opzegging Consument

7.1 Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een periode van 1, 3, 6 of 12 maanden. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats indien een lid besluit voor afloop van de gekozen abonnementsperiode te stoppen. Abonnementen worden niet stilzwijgend verlengend. Na afloop van de abonnementsperiode kan een lid steeds zelf bepalen of hij/zij een nieuw abonnement wil afsluiten. 

7.2 Het (betaalde) lidmaatschap kan opgezegd worden door een mail te sturen via het contactformulier, onder vermelding van je gebruikersnaam. De consument ontvangt op het bij Dating-voor-Gehandicapten.nl bekende e-mailadres een bevestiging van zijn/haar opzegging.

7.3 Ongeacht of het (betaalde) lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Dating-voor-Gehandicapten.nl op verzoek van de consument te allen tijde het profiel van de consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een week na ontvangst van het verzoek hiertoe van de consument.

8 Klachtenregeling

Dating-voor-Gehandicapten.nl reageert binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht.